Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spirituele gidsen zijn intelligente wezens van licht die ons begeleiden tijdens ons aardse leven en ons voorzien van steun en bemoediging. Bewust contact ervaren met je gidsen geeft inzicht en troost. Maar hoe maak je contact en hoe weet je wanneer het contact betrouwbaar is? In dit boekje wordt via gechannelde boodschappen licht geworpen op de vraag wie onze gidsen zijn, wat hun rol is in ons leven en hoe je contact met hen kunt ervaren op een lichte en heldere manier. Pamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en sinds 2002 werkzaam als auteur en spiritueel therapeut. Ze geeft workshops en lezingen op het gebied van innerlijke groei en emotionele heelwording, vaak in samenwerking met hypnotherapeut Gerrit Gielen.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789401304009

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Contact met spirituele gidsen"

Contact met spirituele gidsen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima