Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Contes de Nadal políticament correctes

James Finn Garner
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
5,49

Vet aquí una vegada, al Pol Nord, un caduc patriarca rialler que, per satisfer l'afany consumista dels preadults i les preadultes d'arreu del món, subjugava els animals no humans i les criatures màgiques Quina barbaritat! No cal dir que la literatura i la tradició festives, que tantes bones estones han fet passar a creients, neopagans i neopaganes, també han servit per perpetuar els injustos prejudicis de la nostra societat imperfecta. Afortunadament, i després de segles d'obscurantisme, James Finn Garner ha decidit oferir un servei públic en nom dels ciutadans i ciutadanes de bé reescrivint aquests relats tan familiars per tal de reivindicar també els drets de les persones de neu, dels elfs, dels fantasmes disfuncionals, dels líders sindicalistes no humans, de les joguines pacifistes no sexistes i, fins i tot, dels vegans i les veganes. Sigui quin sigui el teu conte de Nadal preferit, en aquest llibre el trobaràs transformat per deslliurar la nostra consciència social del Fantasma dels Prejudicis Passats i revifar l'autèntic esperit nadalenc. "James Finn Garner ha tunejat relats clàssics d'aquestes festes amb voluntat paròdica, sempre a favor de l'humor i subvertint l'esperit doctrinari. Un antioxidant per al greix d'aquestes festes". Ona Salvans, Núvol "A Contes de Nadal políticament correctes descobrirem cinc relats que ens són desconeguts i que es poden llegir durant tot l'any". Álvaro Muñoz, Llegir en cas d'incendi

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/01/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276173

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Contes de Nadal políticament correctes"

Contes de Nadal políticament correctes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima