Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Crònica. Volum III

Miquel Parets
pubblicato da Editorial Barcino

Prezzo online:
12,99

La Crònica de l'artesà barceloní Miquel Parets, que abasta del 1626 al 1660, té un valor incalculable com a document històric i aporta una perspectiva poc habitual: la del poble que es veu afectat per les grans decisions històriques, en les quals, però, té ben poca capacitat de decisió. A través del testimoni de l'autor, el text ressegueix alguns dels esdeveniments més rellevants de la història de Barcelona i de Catalunya.
En aquest tercer volum, que comença el 1645 i acaba el 1652, Parets descriu amb vivacitat com es desenvolupa la guerra dels Segadors, especialment el setge de Barcelona de 1651-52, i com van viure els barcelonins l'epidèmia de pesta de 1651, que va endur-se 30.000 persones, entre les quals la dona i diversos fills de l'autor.
A la vegada, la Crònica és un immens retaule de les facetes més diverses de la vida barcelonina de l'època: festes en honor del rei, processons inquisitorials, períodes de fam i sequeres, pregàries per demanar la pluja, ajusticiaments públics, penúries pel setge de la ciutat i, encara, les intrigues i traïcions que són pròpies d'un període bèl·lic.
L'edició de la Crònica consta de quatre volums. Aquest n'és el tercer.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Periodi storici » Storia moderna (1450-1700 ca.)

Editore Editorial Barcino

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/03/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788472268609

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Crònica. Volum III"

Crònica. Volum III
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima