Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Crònica desordenada de Ciutat Antiga

Jaume Oliver Ripoll
pubblicato da Pagès editors

Prezzo online:
0,00

Un dia comença a ploure i no atura. Passen setmanes, mesos. Quant trigarà a desaparèixer el món? Però l'aigua no s'ho emportarà tot. Ciutat Antiga seguirà en peu i esdevindrà una capital inesperada i incòmoda al nou poder. Rel Santandreu, l'Estudiant, s'ha criat als túnels de vidre on el món es va refugiar de les epidèmies que seguiren el diluvi.

Descobrirà l'arbre gegant, la casa de l'avi i el seu jardí impossible, una mar de teulades i l'exèrcit d'infants descalços que les habiten. Un món que la doctrina oficial deia que s'havia fos en la pluja.

A partir de la distòpia, l'autor fila fets històrics reals que convertiran la seva ciutat en la darrera. Una ciutat poblada per gent obstinada, hermètica i somiadora que molt abans de la Gran Pluja ja se sabia única.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Pagès Editors

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/03/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788413031958

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Crònica desordenada de Ciutat Antiga"

Crònica desordenada de Ciutat Antiga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima