Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kuru kalabalklar tehlikelidir çünkü özsuyu çekilmi insanlar bir çrayla tutuur ve ortalk yangn yerine döner. Kalabalklar kuruluktan kurtaransa çou zaman aka kar yol alan tek tek bireyler olur. Onlarn sorular eliinde sorgulamay, yant aramay, hatrlamay ve hatalardan ders almay deneyimleyen kitleler, artk kuru kalabalk deil bireylerden oluan tertemiz bir insan topluluu, insan soyunun yüz akdr. Ama yazk ki çou zaman bu kuruluktan çkmann bedeli, ilk toplu gözyann, kendini feda eden birey uruna aktlmasdr. Hiçbir slaklk da bu kadar yakc olmaz.

Öyküleri, iirleri kadar köe yazlaryla da adndan söz ettiren Karin Karakal'nn 1996-2008 arasnda Agos'ta yaymlanan yazlar Cumba'da bir araya geldi. Unutmamak, hatrlamak ve hatrlatmak için...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750745294

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cumba"

Cumba
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima