Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Czwarty napastnik - Kjell Ola Dahl
Czwarty napastnik - Kjell Ola Dahl

Audiolibro Czwarty napastnik

Kjell Ola Dahl
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Znany detektyw Frank Frølich kolejny raz przypadkowo wpltuje si w niebezpieczn relacj. Tym razem chodzi o romans z wyjtkowo pikn Elisabeth Faremo, która okazuje si blisk krewn gronego przestpcy. Namitno i podanie potrafi zamroczy nawet najbardziej statecznego czowieka. Czy Frølichowi uda si zachowa zimn krew, gdy tropy w kolejnej sprawie zaprowadz go do brata Elisabeth? Sprawa jest powana. W trakcie napadu ginie mody ochroniarz. Napastnik musi zosta ukarany. Przed detektywem niezwykle trudne ledztwo i jeszcze trudniejsze decyzje do podjcia. -

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Saga Egmont

Formato Audiolibro

Durata 09:25.33

Pubblicato 08/02/2022

Lingua Polacco

EAN-13 9788728057902

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Czwarty napastnik"

Czwarty napastnik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima