Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Morderca poszukuje mordercy. Nieprawdopodobne? A jednak! Joe nie wyrónia si z tumu. Wiedzie spokojne, wrcz monotonne ycie: dwa razy dziennie karmi zot rybk, raz w tygodniu odwiedza matk i pracuje. Jest wzorowym, cho moe nie najbystrzejszym pracownikiem, sprztaczem w komendzie policji. I robi co jeszcze zabija kobiety, metodycznie i zgodnie z planem, sze, jedn po drugiej. Policja nazywa go nieuchwytnym seryjnym morderc, Noownikiem z Christchurch. Kiedy na jaw wychodzi siódme zabójstwo, Joe wpada w sza. Wie, e tym razem ma wspólnika. Kto uzurpuje sobie prawo do bycia nim, kto podszywa si pod niego! Wstrznity i oburzony bezczelnoci miaka rozpoczyna wasne, jake ryzykowne ledztwo.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Jentas

Formato Audiolibro

Pubblicato 17/11/2021

Lingua Polacco

EAN-13 9788742860311

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Czyciciel"

Czyciciel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima