Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

DE LEEUW VAN VLAANDEREN

Hendrik Conscience
pubblicato da Srinivas Akkapalli

Prezzo online:
2,66

Een historische roman die zich afspeelt in Vlaanderen rond de Guldensporenslag in 1302. Vlaanderen is in de handen van de Fransen gevallen, en de Vlaamse vorst en zijn oudste zoon (Robrecht van Bethune, oftewel de Leeuw van Vlaenderen) zijn in gevangenschap in Frankrijk. Uit het volk staan echter twee nieuwe leiders op, om het land te helpen bevrijden van het Franse juk. De strijd mondt uit in de Guldensporenslag, 11 juli 1302, waarin een Vlaams leger van voetknechten tegenover een Frans ridderleger komt te staan. Door het verhaal heen loopt de romance van Machteld, de dochter van Robrecht van Bethune, en ridder Adolf van Nieuwland.
Conscience wilde zijn Vlaamse landgenoten bewust maken van hun nationale identiteit en eigenwaarde (vlak na de 19e eeuwse onafhankelijkheidstrijd van Belgie). Met het grote success van De Leeuw van Vlaenderen werd Conscience bekend als "de man die zijn volk leerde lezen."

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Srinivas Akkapalli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 1230002779638

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "DE LEEUW VAN VLAANDEREN"

DE LEEUW VAN VLAANDEREN
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima