Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een nieuwe techniek voor het aanpassen van DNA is op dit moment een revolutie aan het ontketenen. Sinds kort kunnen wetenschappers met Crispr/Cas9 heel specifieke stukjes uit genen knippen en vervangen door een stukje naar keuze. Dit boekje legt op een toegankelijke manier uit hoe de techniek werkt. Ook bespreekt het hoe de techniek het genezen van genetische ziekten veel makkelijker maakt. Maar moeten we nu niet vrezen voor superbaby's? Ook dit soort ethische vragen passeren de revue.

Dettagli down

Generi Scienza e Tecnica » Biologia » Ingegneria e Tecnologia » Ingegneria biochimica (biotecnologia, ingegneria genetica┬┐)

Editore Veen Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/10/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789085716488

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "DNA-bewerking"

DNA-bewerking
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima