Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Saygn banka memuru Josef K. bir sabah uyandnda, iledii suçun ne olduunu bilmeden tutukland. Hiçbir bilgi alamad suçlamaya kar kendini savunmas gerekti. Yarglama süreci, görünmez mahkeme, gri yaplar Neden dava edilmiti? Belirsizlik ve kaygyla gelen psikolojik bask, zamanla onu etkisi altna ald.

Dava, Korku Ça diye adlandrlan 20. yüzylda insanolunun artk neredeyse kurtulunmas olanaksz bir yazgya dönüen kuatlm yaamnn öyküsüdür.

Bu çaa korku egemendir, çünkü insan, hemcinsleriyle insanca bir dil araclyla iletiim kurabilme, böyle bir dille insanca tepkiler uyandrabilme olanandan yoksun kalmtr.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/07/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003333433

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Dava"

Dava
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima