Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Döden i Rom : En annorlunda historisk guide till den eviga staden

Maud Webster
pubblicato da Historiska Media

Prezzo online:
5,88

En historisk guide till den eviga staden. Döden i Rom är både en guidebok till Roms dödsmonument och en historiebok i det annorlunda och spännande ämnesvalet döden. Boken är kronologiskt ordnad och spänner över tidsepokerna antiken, medeltiden, barocken, romantiken och modern tid. Den röda tråden är självklart döden. Andra återkommande teman är avrättningar, begravningsritualer och dödsmonument.

Med döden som guide gör Maud Webster nedslag i varje epok och berättar om särskilda monument, martyrer, konstnärer och platser. Resan börjar i antikens gladiatorspel, där döden i allra högsta grad var offentlig. Under medeltiden, när kristendomen fått grepp om Roms invånare, bidrog det till en ny syn på döden. De vanligaste gravarna var katakomber under marken, ofta begravdes tusentals i samma tunnelsystem. Barocken kännetecknades av en hög dödlighet, av dödsstraff och avrättningar som var minst lika blodiga som morden. I samband med franska revolutionen kom giljotinen till Rom och halshuggning blev snart den generella avrättningsmetoden. Ungefär samtidigt gjorde romantiken entré dödsföreställningarna förskönades, nu längtade man bort i tid och rum.

Döden i Rom avslutas med en lista på kyrkor, katakomber och museer. Allt är rikligt illustrerat med foton och kartor, som tydligt visar vägen till platserna. Och har man inte varit i Rom tidigare, blir man definitivt lockad att åka dit!

Maud Webster arbetar som översättare, utbildare och skribent. Hon har tidigare gett ut böckerna Maffians värld (2003) och Roms vatten (2005) på Historiska Media.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia sociale e culturale , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Storia del lavoro e dei sindacati

Editore Historiska Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/11/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789187263781

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Döden i Rom : En annorlunda historisk guide till den eviga staden"

Döden i Rom : En annorlunda historisk guide till den eviga staden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima