Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yara is als Palestijnse Syriƫr naar Nederland gevlucht. Een deel van haar familie heeft ze achter moeten laten. Met haar moeder en zusje woont ze in een piepkleine kamer in een asielzoekerscentrum. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, heeft ze het ook op school moeilijk. Ze hoort er niet bij en heeft nog helemaal geen vrienden. Maar dan wordt ze voor een project bij Hanna ingedeeld. Ze moeten samen een presentatie houden over iemand van vroeger die ze bewonderen. Yara en Hanna kiezen voor de Hollywoodsterren Marilyn Monroe en Audrey Hepburn. Ze komen erachter dat ze niet alleen van alles gemeen hebben met deze sterren, maar ook met elkaar.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie ambientate nella scuola » Narrativa

Editore Kluitman Alkmaar B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789020632170

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Battle"

De Battle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima