Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Bondgenoten Van De Mensheid, BOEK EEN: AH1Dutch

Marshall Vian Summers
pubblicato da Marshall Vian Summers

Prezzo online:
8,21

...Meer dan twintig jaar geleden, verzamelde een groep individuen uit verschillende werelden zich op een onopvallende plek binnen ons zonnestelsel, dichtbij de Aarde, met als doel de buitenaardse inmenging die hier plaatsvindt te observeren. Vanuit hun geheime waarnemingspost waren zij in staat de identiteit, de organisatie en de intenties van hen die onze wereld bezoeken vast te stellen, en de activiteiten van de bezoekers in de gaten te houden. Deze groep waarnemers noemt zich "De Bondgenoten van de Mensheid".

DIT IS HUN RAPPORT.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid brengen een verbijsterende nieuwe onthulling over de heimelijke buitenaardse Interventie en hoe deze profiteert van menselijke conflicten, religieuze strijd en de ineenstorting van het milieu door een verdeelde menselijke familie nog verder uit elkaar te drijven en onder controle te brengen. De komst van interveniërende krachten van buiten jullie wereld ten tijde van ongekende veranderingen is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en de grootste uitdaging voor de overleving en de vrijheid van de mensheid.

Dit baanbrekende communiqué van onze bondgenoten in het Universum dat nu de wereld rondgaat, is een diepgaande oproep voor menselijke kracht, eenheid en onze opkomst als een vrij ras in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid onthullen de grote drempel

waar de mensheid voor staat bij haar ontmoeting met intelligent leven in het Universum en ook de noodzaak voor de mensheid om haar eigen Regels voor Interactie en Gedragsnormen voor Contact vast te stellen betreffende allen die zich mogelijkerwijs proberen in te laten met deze wereld zowel nu als in de toekomst.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Marshall Vian Summers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781884238796

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Bondgenoten Van De Mensheid, BOEK EEN: AH1Dutch"

De Bondgenoten Van De Mensheid, BOEK EEN: AH1Dutch
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima