Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Daltons in de Blizzard

Goscinny - Morris
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

De Daltons zijn weer eens ontsnapt en Lucky Luke krijgt het vriendelijke verzoek om hen weer bij de gevangenis terug te bezorgen. Om uit handen van Lucky Luke te blijven zijn de Daltons naar Canada gegaan, waar Lucky Luke niet de bevoegdheid heeft om ze aan te houden. Wanneer de Daltons, eenmaal aangekomen in Canada, een overval plegen op een cafehouder worden ze echter weer gezochte criminelen. Lucky Luke heeft inmiddels kennis gemaakt met korporaal Pendergast van de bereden politie en samen gaan ze op zoek naar de Daltons, om hen te ondervragen betreffende een zaak die hen aangaat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti » Romanzi contemporanei

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 5420077162459

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Daltons in de Blizzard"

De Daltons in de Blizzard
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima