Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het is een vastgesteld feit dat elk belangrijk onderwerp van studie beschouwd kan worden van twee zeer uiteenloopendedat wil zeggen schijnbaar uiteenloopendestandpunten, namelijk van het standpunt van hen die oordeelen volgens voor hen vaststaande feiten en van het standpunt van hen die oordeelen volgens hunne gevoelszienswijze. De eerste beschouwing wordt genoemd de wetenschappelijke, met de tweede bedoel ik die van hen, die door innerlijke kennisdoor kennis van de ziel, niet door kennis van het tegenwoordig hersenverstandweten van de werkelijke waarheid der dingen. En nu is het een treurige gewoonte geworden dat zij, die oordeelen volgens vaak zeer betrekkelijk vastgestelde feiten, hoegenaamd geen waarde hechten aan de beschouwingen, die omtrent zekere dingen bestaan, van hen die een innerlijk besef van de gnosis dezer dingen hebben. Bovendien is de eerstgenoemde school van denkers heden ten dage in de meerderheid doordien de groote massa nietdenkende menschen met hen meegaat, niet uit overtuiging, maar uit gemakzucht of onwetendheid.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Religioni e Spiritualità » Mitologia e religioni antiche , Storia e Biografie » Archeologia

Editore Fb Editions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 1230002485027

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Groote Pyramide (Geïllustreerd)"

De Groote Pyramide (Geïllustreerd)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima