Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Hollandsche Sinnelykheid

Jacob Campo Weyerman
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

Jacob Campo Weyerman (1677 - 1747) was een van de belangrijkste auteurs uit de periode van de Verlichting in Nederland. Zijn werk bestaat uit satirische tijdschriften, toneelstukken en schildersbiografie├źn.
Weyerman schreef proza in een beeldende en kleurrijke stijl, waarin straatrumoer en kroegroddels zo nu en dan doorklinken. Als kritische toeschouwer leverde hij spottend commentaar op mensen en toestanden van zijn tijd. De bijzondere literaire kwaliteit van Weyermans werk is niet de enige reden waarom zijn werk lezenswaardig is. Vooral zijn weekbladen zijn een rijke bron voor cultuurhistorische informatie. Daarin vindt men niet alleen de idee├źn van de Verlichting terug maar ook de realiteit van het alledaagse leven: de koffiehuizen, modetrends en actuele verschijnselen als rariteitenkabinetten en aandelenhandel. Weyerman was bovendien goed op de hoogte van het culturele en literaire leven in Europa. Zijn persoonlijke leven was allesbehalve saai.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004227847

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Hollandsche Sinnelykheid"

De Hollandsche Sinnelykheid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima