Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Ierse erfenis

Karen Swan
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
9,99

De zussen Ottie, Pip en Willow komen na de dood van hun vader samen in het familiekasteel. Daar horen ze tot ieders verrassing en ontsteltenis dat Willow, de jongste dochter, het kasteel erft. Waarom zij? Willow vertrok drie jaar eerder naar Dublin en is vervreemd geraakt van haar ouders en zussen. Als ze vervolgens aankondigt het kasteel te verkopen, lijkt dit dan ook een poging tot wraak. Haar beslissing drijft Ottie en Pip - die hun eigen plannen in duigen zien vallen - tot het uiterste: Pip riskeert alles om haar eigen toekomst veilig te stellen en Ottie neemt een beslissing die levens zou kunnen ruïneren. De zussen moeten hun verleden onder ogen zien als ze elkaar niet voorgoed willen verliezen Liefde, familie en diep weggestopte geheimen zorgen voor opschudding aan de toch al stormachtige Ierse kust, waar de ruige kliffen de perfecte achtergrond vormen voor dit meeslepende verhaal.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789401640008

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Ierse erfenis"

De Ierse erfenis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima