Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Kraaien 1 + 2

Leigh Bardugo
pubblicato da Blossom Books B.V.

Prezzo online:
19,99

De Kraaien-duologie in één pakket! Begin met LIST & LEUGENS en lees daarna meteen door in KRAAI & KONINKRIJK.

'Ik ben een zakenman. Niet meer, niet minder.' 'Je bent een dief, Kaz.' 'Zei ik dat niet dan?'
In Ketterdam is alles te koop, als je maar bereid bent om te betalen. Niemand weet dat beter dan crimineel wonderkind Kaz Brekker. En dan krijgt hij een opdracht aangeboden die weliswaar levensgevaarlijk is, maar hem meer geld oplevert dan hij ooit had kunnen dromen. Hij kan het alleen niet in zijn eentje...
Kaz vertrekt uiteindelijk met een team dat op het eerste gezicht een bij elkaar geraapt zootje lijkt. Een op wraak beluste ex-gevangene, een gokverslaafde scherpschutter, een van huis weggelopen rijkeluiszoon, een spion die als bijnaam 'de Schim' heeft en een Hartenwringer die haar magie vooral gebruikt om te overleven in de sloppenwijken. En dan is er Kaz zelf nog, een dief die gespecialiseerd is in onmogelijke ontsnappingen.
Tijdens hun reis moeten ze dwars door vijandig Fjerda trekken en worden ze belaagd door een andere bende die op hetzelfde doel uit is, maar ook door Grisha die dankzij een mysterieuze drug een bijna onmogelijke, explosieve kracht hebben ontwikkeld. Oh, en tussendoor moeten ze ook proberen om elkaar niet te vermoorden.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Blossom Books B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789463490306

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Kraaien 1 + 2"

De Kraaien 1 + 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima