Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In `De macht' van Naomi Alderman ontdekken vrouwen overal ter wereld dat zij de kracht bezitten. Met de minste vingerbeweging kunnen ze folterende pijnen veroorzaken, en zelfs doden. Ineens beseft iedere man op aarde dat hij de macht niet meer in handen heeft. De Dag van de Meisjes is aangebroken - maar waar houdt het op? `Een grote, onweerstaanbare en wereldomvattende thriller.' - `The Guardian' `Onweerstaanbaar. Een spiegel voor het hier en nu.' - `Mail on Sunday' `Een fascinerende kijk op hoe de wereld zou kunnen zijn als na duizenden jaren van seksisme de rollen werden omgedraaid. Ingenieus verdient het om door iedere vrouw gelezen te worden (en trouwens ook door iedere man).' - `The Times'

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza » Romanzi contemporanei

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/12/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789025451875

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Macht"

De Macht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima