Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Abby Green - DeMarco Efsanesi

Rocco de Marco. Efsanevi finansör ve milyoner. Odadaki en önemli adam olarak, az önce, Gracie'nin açk büfeden ardklarn gördü. Garson kz Gracie O'Brien'n, Rocco ile ilk tanmas hatrlanmaya deerdi; ikincisi ise unutulmazd. Rocco, onu ofisine girerken bulduunda, masum olduuna inanmad ve gerçekleri örenene kadar da onu alkoydu. Yine de bu kzl saçl kza kar öfke duyamyordu. Çünkü Gracie, Rocco'nun uzun yllar önce mezara gömdüü duygularn bulup çkarmt. Aralarndaki cinsel çekim, patlama noktasndayd.

Chantelle Shaw - Ve Bir Gece

Milyarder iadam Loukas Christakis, bir kadna güvenmemesi gerektiini, bedeli ar bir deneyimle örenmiti. lgilendii tek kadn yaknda evlenecek olan küçük kz kardeiydi. te bu yüzden, kz kardeinin gelinliini yapmas için, iinde cann diine takan tasarmc Belle Andersen'i özel adasna getirmekte bu kadar isteksizdi. Bu sevimli güzelle nasl baa çkacakt? Saf ve utangaç Belle, Loukas'n muhteem villasnda çalmaya baladnda, bu seksi Yunanl için beklenmedik bir cazibe kayna haline geldi. Oysa sradan gibi görünen bir gecelik ilikinin ne gibi sonuçlar olabileceini kim bilebilirdi ki? Belle hayatnn en büyük okuyla yüzletiinde, Loukas da kendisine ait olduuna inand eyi almaya karar verecekti.Sayfa Says: 240


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Marco Efsanesi / Ve Bir Gece"

De Marco Efsanesi / Ve Bir Gece
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima