Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Mitford-zussen: Nancy en Pamela

Jessica Fellowes
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
11,99

`Liefhebbers van Downton Abbey zullen het een heerlijk boek vinden.' - Trouw

Nancy
Het is 1920 en Louisa Cannon hoopt aan haar leven van armoede en een gevaarlijke oom te ontsnappen. Ze krijgt een baan als kindermeisje en chaperonne in de huishouding van de rijke familie Mitford. Als er op klaarlichte dag in de trein een verpleegster wordt vermoord (een nazaat van Florence Nightingale), raken Louisa en de oudste Mitford-dochter Nancy verstrikt in het mysterie.

Pamela
Het is 1925 en de kranten staan vol met roddels over de extravagante feesten van een groep losbandige aristocraten die de Bright Young Things worden genoemd. Pamela Mitfords achttiende verjaardag wordt geheel in de stijl van deze sensatie gevierd met een gemaskerd bal en een speurtocht, maar de avond eindigt abrupt wanneer een van de gasten dood wordt aangetroffen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici » Gialli storici

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789021430409

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Mitford-zussen: Nancy en Pamela"

De Mitford-zussen: Nancy en Pamela
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima