Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Slavernij: Vervolg en Sleutel op De Negerhut by Harriet Beecher Stowe

Beecher-Stowe werd geboren in Litchfield en groeide voornamelijk op in Hartford. Zij was de dochter van Lyman Beecher, een vooraanstaand Congregationalistisch predikant uit Boston, en zuster van eminent predikant Henry Ward Beecher. In 1832 verhuisde haar familie naar Cincinnati, een andere thuishaven van de abolitionistische beweging, waar haar vader de eerste president werd van het Lane Theological Seminary.

In Cincinnati deed ze eerstehands kennis op over slavernij en de Underground Railroad en voelde ze zich geroepen De hut van Oom Tom (Uncle Tom's Cabin) te schrijven, de eerste Amerikaanse roman met een neger in de hoofdrol. Er wordt aangenomen dat het boek gebaseerd is op het leven van Josiah Henson. Het is een beschrijving van het leven van Amerikaanse slaven dat tussen 1851 en 1852in serievorm gepubliceerd werd in het abolitionistische blad de National Era . Het boek werd wereldwijd een enorm succes en verscheen in ruim zestig talen. Het was een sterk pleidooi voor de afschaffing van de slavernij en vooral in Europa werd zij hierom als heldin ontvangen en geestdriftig toegejuicht.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Narrativa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore Books Pub

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/12/2017

Lingua Inglese

EAN-13 1230002062143

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Slavernij: Vervolg en Sleutel op De Negerhut"

De Slavernij: Vervolg en Sleutel op De Negerhut
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima