Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eons geleden veranderde alles... en u was daar!

Volgens Joseph - de oeroude, hooggeëvolueerde geestescommunicator die reeds duizenden jaren in een verlichte sfeer van de realiteit leeft - bent u 'niet uzelf'...
... U bent zoveel meer dan u zich verbeeldt en u bent het cataclysme vergeten dat de huidige disfunctionele samenleving en gewonde planeet deed ontstaan...

In de Val, het nieuwe boek van Joseph, meegedeeld door het gerespecteerde trancemedium, Michael G. Reccia, beoogt hij deze verbazingwekkende innerlijke kennis opnieuw naar boven te brengen waarin hij uw spirituele oorsprong verklaart en bekendmaakt.

Ieder hoofdstuk is een eureka-moment... dat u helpt 'ten langen leste iets zinnigs van dat alles te maken' en, tegen de laatste bladzijde zullen vele, zo niet alle, van die wijkende antwoorden aangaande het bestaan en de grote mysteries, niet langer onvatbaar zijn.

Vanaf het begin van het universum tot en met de essentiële rol die u in de schepping speelt en de reden waarom u hier bent... indien u op zoek bent naar de zin van het leven in het algemeen en van uw leven in het bijzonder, zou u absoluut en met stellige zekerheid de Val moeten lezen.

Joseph: Het hele punt van dit boek strekt ertoe uit te leggen waarom u bent zoals u bent, waarom u naar hier terugkeert, en waarom de Aarde een vijandige en gewelddadige plek is van ogenschijnlijk ontberen... om u kennis te geven die zou moeten resoneren met uw ziel van de tijd van vóór de Val , zodat u, doorheen uw hart-centrum uzelf kunt wegredeneren uit reïncarnatie en weg van de gevolgen van de Val. Dan kan de planeet hersteld worden naar haar vorig erfgoed.

Dettagli

Generi Esoterismo e Astrologia » Occulto , Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Ebookit.com

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9781456632182

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De Val"

De Val
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima