Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De bergen zingen - Nguyn Phan Qu Mai
De bergen zingen - Nguyn Phan Qu Mai

Audiolibro De bergen zingen

Nguyn Phan Qu Mai
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
15,99

De jonge Huong groeit op tijdens de oorlog in Vietnam. Haar ouders en ooms hebben zich aangemeld bij het leger en vertrekken via de Ho Chi Minh-route om te vechten tegen het Amerikaanse leger. Huong blijft met haar oma achter in Hanoi. Het dagelijks leven is moeilijk, maar haar oma, geboren in 1920, vertelt Huong haar eigen levensverhaal. Over de Franse bezetting van Vietnam, de Japanse invasie, haar leven op de boerderij en hoe ze die met haar zes kinderen gedwongen moest verlaten door de landbouwhervormingen.

Samen vormen de verhalen een ontroerend, persoonlijk portret van het leven in Vietnam tijdens de twintigste eeuw, dat verhaalt over de vier generaties van deze familie, en over hoe ieder lid gevormd is door de geschiedenis van Vietnam.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Saghe , Romanzi e Letterature » Saghe » Romanzi contemporanei

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Audiolibro

Durata 11:00.01

Pubblicato 02/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789046175712

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De bergen zingen"

De bergen zingen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima