Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De brandende wereld

Margaret Cavendish
pubblicato da Madeley publishing

Prezzo online:
1,18

De brandende wereld, is een proza-fictiewerk uit 1666 van de Engelse schrijfster Margaret Cavendish, de hertogin van Newcastle. Feministische criticus Dale Spender noemt het een voorloper van sciencefiction. Het kan ook worden gelezen als een utopisch werk Zoals de volledige titel suggereert, is brandende wereld een fantasievolle voorstelling van een satirisch, utopisch koninkrijk in een andere wereld (met verschillende sterren aan de hemel) dat via de Noordpool kan worden bereikt. Het is 'het enige bekende werk van utopische fictie van een vrouw in de 17e eeuw, en tevens een voorbeeld van wat we nu' proto-sciencefiction 'noemen - hoewel het ook een romance, een avonturenverhaal en zelfs autobiografie is. " Een jonge vrouw komt deze andere wereld binnen, wordt de keizerin van een samenleving die bestaat uit verschillende soorten pratende dieren, en organiseert een invasie terug in haar wereld, compleet met onderzeeƫrs die worden gesleept door de 'vismannen' en het laten vallen van 'vuurstenen' door de "vogelmannen" om de vijanden van haar vaderland, het koninkrijk Esfi, in verwarring te brengen. Het werk werd aanvankelijk gepubliceerd als een begeleidend stuk bij Cavendish 'Observations on Experimental Philosophy en functioneerde dus als een fantasierijk onderdeel van wat anders een beredeneerde onderneming was in de 17e-eeuwse wetenschap. Het werd herdrukt in 1668. Het boek van Cavendish inspireerde een opmerkelijk sonnet van haar echtgenoot, William Cavendish, 1st Hertog van Newcastle-upon-Tyne, die haar verbeeldingskracht viert. Het sonnet was in haar boek opgenomen.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura » Fantascienza » Racconti e antologie letterarie , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004639206

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De brandende wereld"

De brandende wereld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima