Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De dagen komen en gaan

Hemley Boum
pubblicato da NBC - Orlando

Prezzo online:
12,99

Op haar oude dag herinnert Anna zich haar veelbewogen leven in een snel veranderend Kameroen. Haar enige dochter, Abi, die ervoor koos in Frankrijk te gaan wonen, houdt haar gezelschap. Een jonge vrouw, Tina, een overlevende van de Boko Haramkampen, voelt zich op verschillende manieren met hen verbonden en vertelt ook haar aangrijpende verhaal. Met de verhalen van deze vrouwen schetst Hemley Boum de hedendaagse geschiedenis van Kameroen aan de hand van universele menselijke waarden, gevoelens en tegenstrijdigheden. De dagen komen en gaan is een indrukwekkende roman over liefde, familiebanden en vriendschap.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nbc - Orlando

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789493081741

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De dagen komen en gaan"

De dagen komen en gaan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima