Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De dementie van Jet en Harrie

Barbara Oppelaar - Jan van der Hammen - Machteld Stilting
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
12,50

Als iemand de diagnose dementie krijgt - laten we die persoon voor het gemak Jet noemen - ervaren de mensen die Jet omringen en verzorgen - laten we hen Harrie noemen - dat vaak als een voldongen feit. Terecht, want tot nog toe is dementie een onomkeerbaar proces gebleken, waarbij de hersencellen langzaam afsterven. Je hebt het lot te aanvaarden. De vergeetachtigheid, de boze buien, de somberheid, de persoonlijkheidsverandering, het nachtbraken, de angstaanvallen. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet alles aan kunt doen om het leven van mensen met dementie en de mensen die hen omringen zo prettig mogelijk te maken. De Dementie van Jet en Harrie geeft je inzicht in het proces dat zich in het brein van mensen met dementie afspeelt. Daarnaast biedt het praktische handvatten uit het improvisatietheater, die het contact met mensen met dementie verbeteren. En daarmee ook de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Voor Jet en voor Harrie.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Vecchiaia e Pensionamento

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789082432442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De dementie van Jet en Harrie"

De dementie van Jet en Harrie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima