Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De draken van Peking

Jean-Claude Bartoll
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Najah is dan wel ontsnapt uit de goelag, maar nu is ze wellicht in nog wredere handen gevallen: die van de Chinese maffia, waarvan de leider zowel is aangesloten bij de Partij als bij het leger. Najahs infiltratiemissie is nog steeds aan de orde, maar ze moet er nu in de eerste plaats voor zorgen in leven te blijven. Daarom sluit een deal met Tran Van Cahn. Een andere keus heeft ze niet. Maar het betekent ook dat Najah gedwongen wordt steeds dichter langs de rand van de afgrond te lopen ...

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura , Romanzi e Letterature » Avventura » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/07/2018

Lingua Olandese

EAN-13 5420077161513

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De draken van Peking"

De draken van Peking
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima