Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De erfenis van Rataplan

Goscinny
pubblicato da Standaard Uitgeverij

Prezzo online:
4,99

Mr.Ogden Svenson, rijk geworden met valsspelen, is overleden en heeft zijn hele vermogen nagelaten aan ... Rataplan. Ook Joe Dalton wordt genoemd in het testament, de erfenis gaat naar hem in het geval Rataplan komt te overlijden. Zodra Joe dit hoort probeert hij meteen Rataplan te wurgen, wat hem uiteraard verhinderd wordt. Lucky Luke wordt aangesteld als voogd van Rataplan, om in Virginia City het bedrijf dat Svenson heeft nagelaten te beheren en om Rataplan te beschermen tegen Joe Dalton, die uiteraard samen met zijn broertjes weer is ontsnapt. Ditmaal proberen ze het verkleed als chinezen ...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Standaard Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/04/2017

Lingua Olandese

EAN-13 5420077137969

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De erfenis van Rataplan"

De erfenis van Rataplan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima