Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

'Kant leerde niet alleen zijn eigen studenten, maar ook hele generaties filosofen denken.' Wie de moderne tijd wil begrijpen, kan moeilijk om Immanuel Kant (1724-1804) heen. Zijn werk belichaamt het gedachtegoed van de Verlichting en beschrijft de grenzen en mogelijkheden van ons kennen en handelen. Het westerse beeld van de mens als zelfstandig, rationeel handelend wezen is voor een belangrijk deel aan Kant te danken. In De essentie van Kant introduceert kenner Jabik Veenbaas Kants leven en de belangrijkste thema's in zijn werk. Een nuttig en vlot geschreven overzicht voor iedereen die zich wil verdiepen in het gedachtegoed van de grote denker.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789083382968

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De essentie van Kant"

De essentie van Kant
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima