Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Winnaar van het Filosofieboek van het Jaar Kees Vuyk over de groeiende ongelijkheid in Nederland Kees Vuyk trekt in De feilbare mens fel van leer tegen de opvatting dat wie succesvol is, dat volledig aan zichzelf te danken heeft, en wie faalt in het leven ook. Dit mensbeeld leidt namelijk tot een almaar groeiende economische en intellectuele ongelijkheid. Daartegenover zet Vuyk, winnaar van de prijs voor het beste filosofieboek in 2018, de mens als een kwetsbaar wezen: we hebben elkaar ten diepste nodig. Op zichzelf is ongelijkheid niet slecht, maar welk doel dient zij? Vuyks oproep: laten we elkaar compenseren voor datgene wat we niet kunnen. Want we zijn slechts gelijk in onze feilbaarheid.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Etica e filosofia morale

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/11/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025907389

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De feilbare mens"

De feilbare mens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima