Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De geest van Canterville

Wilde Oscar
pubblicato da Madeley publishing

Prezzo online:
1,18

"De geest van Canterville" is een humoristisch kort verhaal van Oscar Wilde. Het was de eerste van Wilde's verhalen die werd gepubliceerd en verscheen in twee delen in The Court and Society Review, 23 februari en 2 maart 1887. Het verhaal gaat over een Amerikaanse familie die verhuist naar een kasteel dat wordt achtervolgd door de geest van een overleden Engelse edelman, die zijn vrouw heeft vermoord en vervolgens is ommuurd en door de broers van zijn vrouw is uitgehongerd. Het is verschillende keren aangepast voor het podium en het scherm.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Horror e gotica » Racconti e antologie letterarie , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004657880

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De geest van Canterville"

De geest van Canterville
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima