Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De Genade van de Radch is het vervolg op Ann Leckies Het Recht van de Radch en Het Zwaard van de Radch, waarmee ze de vijf grootste fantasy- en sf-awards won. De Genade van de Radch is het vervolg op Ann Leckies Het Recht van de Radch en Het Zwaard van de Radch, waarmee ze de vijf grootste fantasy- en sf-awards won. Heel even leek het erop dat Breq, de soldaat die ooit een oorlogsschip was, alles onder controle had. Maar dan wordt tijdens een zoektocht in de sloppenwijken van Station Athoek iemand gevonden die niet hoort te bestaan, verschijnt er een boodschapper uit het mysterieuze rijk van de Presger, en is daar ineens ook Breqs vijand, de verdeelde en waarschijnlijk ook compleet gestoorde Anaander Mianaai - heerser van een rijk dat in oorlog is met zichzelf. Breq vertikt het om met haar schip en crew te vluchten, want dat zou betekenen dat ze de mensen van Athoek aan hun lot overlaat. Zal ze, tegen alle verwachtingen in, overleven? Maar die vraag heeft haar nooit eerder tegengehouden. `Deze trilogie zal de geschiedenisboeken in gaan als een sf-klassieker.' Library Journal `De romans van de Amerikaanse sciencefictionschrijfster Leckie behoren tot het beste in hun soort.' NRC

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/07/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789024576746

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De genade van de Radch"

De genade van de Radch
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima