Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Deel 1 van de Napolitaanse romans

Lila en Elena groeien samen op in een volkswijk in het Napels van de jaren vijftig, een tijd waarin het ondenkbaar is dat meisjes hun tijd verspillen met leren. De intelligente Lila moet van school om te gaan werken. Ze probeert aan haar milieu te ontsnappen door jong te trouwen. Haar beste vriendin Elena mag wél verder leren, maar beseft maar al te goed hoeveel slimmer Lila is. En mooier.

De geniale vriendin is de eerste van Ferrantes vier Napolitaanse romans, waarin zij met groot inlevingsvermogen en in een onnavolgbare stijl vertelt over twee vrouwen en hun levenslange vriendschap, die even sterk om liefde als om rivaliteit draait. Ferrante vertelt met het verhaal van Lila en Elena ook het verhaal van een wijk, een stad en een land in een tijd vol veranderingen.

`De momenten waar het echt om draait in het leven, dat zijn er maar een paar. De gebeurtenissen waardoor we zijn geworden wie we zijn, staan als een brandmerk in onze ziel geschroeid. We kunnen er nooit van loskomen. Hooguit kunnen we ze beschrijven. Dat is het verhaal van de Napolitaanse romans van Elena Ferrante.' De Groene Amsterdammer

`Als ik Elena Ferrante lees, kan ik niet meer stoppen.' The New Yorker

`Zoveel beter dan goed. *****' De Standaard

`Een prachtig beschreven vriendschap.' VROUW

`Ferrante weet met rake typeringen elk personage tot mens van vlees en bloed te maken. ****' Leeuwarder Courant

`Net zo heftig als een uitbarsting van de Vesuvius.' La Repubblica

`Ferrante concentreert zich op een postzegel die ze uitvergroot tot wereldformaat. ****' NRC Handelsblad

`Zadie Smith is fan en wij ook.' Vogue

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wereldbibliotheek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/08/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789028440494

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De geniale vriendin"

De geniale vriendin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima