Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De geur van sinaasappels

Beth Kephart
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Spanje. Hitte. Een afgelegen boerderij waar een ouder echtpaar de zaak draaiende houdt. Voor de Amerikaanse Kenzie, net klaar met highschool, een compleet nieuwe wereld. Ze is er alleen niet op vakantie of om te werken. Kenzie heeft een groot probleem. Ze is zwanger van haar vriend, en haar moeder heeft haar r├╝cksichtslos naar het verre Spanje gestuurd om kennis te maken met de adoptieouders van haar ongeboren kind. Kenzie heeft alleen een heel andere oplossing voor haar probleem bedacht.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/06/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789026605970

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De geur van sinaasappels"

De geur van sinaasappels
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima