Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De grand tour van Henry Montague

Mackenzi Lee
pubblicato da Blossom Books B.V.

Prezzo online:
9,99

Al bij de geboorte was het duidelijk wat Henry 'Monty' Montague moest worden: een echte gentleman en een waardig erfgenaam voor de titel van zijn vader. Maar hoe hard Lord Montague ook probeert, het lukt hem niet om zijn zoon met diens verwerpelijke passies in het gareel te houden. Monty houdt van gokken, drank en seks.
Als Monty met zijn beste vriend Percy vertrekt op hun grand tour door Europa, zoals gebruikelijk is voor alle jongemannen uit de Britse elite, weet hij dat dit de laatste maanden zijn van zijn vrije, hedonistische leven. Maar als de reis door Monty's roekeloze gedrag verandert in een schrijnende klopjacht, begint hij alles wat hij weet in twijfel te trekken.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Blossom Books B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789463490900

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De grand tour van Henry Montague"

De grand tour van Henry Montague
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima