Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De grit-factor - Angela Duckworth
De grit-factor - Angela Duckworth

Audiolibro De grit-factor

Angela Duckworth
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
15,99

Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancy business en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit.

In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Fellowship, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten.

Dettagli down

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Salute Benessere Self Help » Self Help , Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Carriere e professioni: consigli

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Audiolibro

Durata 09:56.34

Pubblicato 19/05/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789046177242

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De grit-factor"

De grit-factor
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima