Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een Nederlandse wijnboer en zijn vrouw beginnen een esoterisch centrum in een kasteel, maar hun perfecte wereld wordt ruw verstoord door een groep zware criminelen. Na wilde avonturen op hun wijndomein en B&B beginnen ras-optimist Abel en zijn nuchtere vrouw Angela in een Zuid-Frans kasteel een esoterisch centrum dat ze 'Hemel op Aarde' noemen. Ze worden bijgestaan door motorbendeleider Sjeng, zijn vrouw Kimberley (begiftigd met paranormale gaven) en Plato, een wijsgerige ezel die kan spreken. Helaas wordt hun perfecte wereld ruw verstoord door de komst van een bende zware criminelen. Dit perspectief vormt een inspirerend speelveld voor Gort, die hier alle registers van zijn humoristische schrijverschap opentrekt. Abel vaart een geheel nieuwe koers en zet daarmee een reeks gebeurtenissen in gang die elke beschrijving tarten, behalve die van Ilja Gort. Deze sprankelende roman is als een voortdenderende trein. Hij leest als een spannende film, maar dan gelardeerd met schaterende lachsalvo's. Een boek om van te houden. De Hemel is het uitstekend zelfstandig te lezen deel 4 in de Abel en Angela-trilogie. Eerder verschenen Godendrank, Bed en Breakfast en Vrije Vogels.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/04/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789083284958

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De hemel"

De hemel
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima