Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De jonge Adolf

Brigitte Hamann - Roelof Posthuma
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
12,99

'De jonge Adolf' van Brigitte Hamann is een monumentale biografie van de jonge Adolf Hitler, die een prachtig beeld geeft van de kunstenaarsstad Wenen aan het begin van de twintigste eeuw. `De jonge Adolf' van Brigitte Hamann is een monumentale biografie over de jonge Adolf Hitler en geeft daarnaast een uitstekend beeld van de kunstenaarsstad Wenen tussen 1907 en 1913. De zwakke en verlegen voorman van de nationaalsocialisten vond in Wenen de bron van zijn zwarte evangelie. In de stad deden verschillende racistische en antisemitische theorie├źn de ronde en Hitler absorbeerde deze als een spons. Langzaam maar zeker veranderde hijzelf en zijn kijk op de wereld. Na de Eerste Wereldoorlog verschijnt een andere Hitler ten tonele. Historica Brigitte Hamann geeft met `De jonge Adolf' een interessant inkijkje in de leerschool van de aankomende dictator.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari » Storia dell'Europa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401917940

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De jonge Adolf"

De jonge Adolf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima