Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kleine Duits voor Dummies

Anne Fox - Paulina Christensen
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Kun jij wel wat extra hulp bij je Duits gebruiken? Dit boekje leert je snel en gemakkelijk de basis van de taal. Het staat boordevol bruikbare zinnen en praktische tips. Leer kennismaken en groeten, ga uit eten of op reis - dit boekje helpt je zelfs als je onverhoopt in nood raakt. Ga vol zelfvertrouwen op pad met deze handige gids op zak en verbeter eenvoudig je beheersing van het Duits! Paulina Christensen en Anne Fox zijn alom gewaardeerde docenten en schrijvers.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura tedesca » Corsi di tedesco

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045355054

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kleine Duits voor Dummies"

De kleine Duits voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima