Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kleine Nederlands voor Dummies

Margreet Kwakernaak
pubblicato da BBNC Uitgevers

Prezzo online:
7,99

Nederlands is best een moeilijke taal. Veel Nederlanders stoeien met d's en t's, ontleden en het schrijven van brieven. Mensen die het Nederlands als tweede taal spreken en schrijven, worstelen met de en het en de basisspelling van het Nederlands. In 'De kleine Nederlands voor Dummies' komen grammatica en spelling van onze taal in vogelvlucht voorbij. Met deze compacte gids hoef je nooit meer te twijfelen aan de juistheid van je taalgebruik. Margreet Kwakernaak geeft al meer dan vijftien jaar Nederlands aan studenten van over de hele wereld. Ze is oprichter en directeur van Suitcase Talen in Almere en auteur van 'Dutch for Dummies'.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura tedesca » Corsi di tedesco

Editore Bbnc Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789045355177

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kleine Nederlands voor Dummies"

De kleine Nederlands voor Dummies
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima