Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De koning, de zon, de dood

Yuri Herrera
pubblicato da Wereldbibliotheek

Prezzo online:
11,99

De Mexicaanse werkelijkheid die wij uit het nieuws kennen - drugskartels, geweld, corruptie en illegale immigratie naar de VS - vormt de basis voor de drie betoverende romans die hier bijeen zijn gebracht. Ze laten zien hoe het streven naar macht diep in het hart van het land is verankerd, en hoe kwetsbaar de mensen zijn die daarmee te maken krijgen. Het zijn verhalen uit het binnenste van een land, die zich in een prachtige taal verbreden tot het grote verhaal over het binnenste van onze wereld.

`Yuri Herrera: onthoud deze naam.' Die Zeit
`Virtuoos, onweerstaanbaar.' Frankfurter Allgemeine Zeitung
`Zeer geslaagd, onvergetelijk!' Neue Z├╝rcher Zeitung

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wereldbibliotheek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/02/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789028442412

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De koning, de zon, de dood"

De koning, de zon, de dood
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima