Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kracht in jezelf

Joseph Murphy
pubblicato da Gottmer Uitgevers Groep b.v.

Prezzo online:
14,99

De invloed van je onderbewustzijn is enorm groot. In De kracht in jezelf laat Joseph Murphy zien hoe je onderbewustzijn je gedrag stuurt. Hierdoor krijg je meer inzicht in de complexe werking van je eigen geest. Gezondheid, relaties, vrijheid, rijkdom, carrière en genezing komen aan bod. Dankzij de praktische tips en uitgebreide adviezen krijg je grip op je onderbewustzijn, maak je optimaal gebruik van gedachtekracht en ligt geluk binnen handbereik. Joseph Murphy (1898-1981) promoveerde in godsdienstwetenschap, filosofie en rechten. Hij wordt nog altijd gezien als de grondlegger van positief denken en bereikt met zijn boeken een miljoenenpubliek.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Gottmer Uitgevers Groep B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789401305099

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kracht in jezelf"

De kracht in jezelf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima