Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De kunst van Kaizen

Robert Maurer
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

Iedereen verzet zich tegen grote veranderingen. De truc om dan toch te bereiken wat je wil, zonder vast te lopen in angst voor het onbekende? Elke grote verandering in heel kleine stapjes opdelen. De gedachte is eenvoudig:
Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.

De techniek is even eenvoudig:
Stel eenvoudige vragen
Denk eenvoudige gedachten
Voer simpele acties uit
Los kleine problemen op
Geef jezelf kleine beloningen
Herken kleine momenten

Het bewijs is onomstotelijk:
Kleine stappen omzeilen de automatische weerstand van de hersenen tegen nieuw gedrag.

Het doel:
Verander je leven zonder angst en tegenslag.

Het resultaat:
Verbijsterend!

Robert Maurer is hoogleraar aan de medische faculteit van UCLA en hij geeft wereldwijd lezingen en seminars over de techniek van Kaizen.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialit├á┬┐ » Tecniche di management

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/08/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789032514051

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De kunst van Kaizen"

De kunst van Kaizen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima