Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In De leeuw van Vlaanderen (1838) is de Guldensporenslag van 1302 de achtergrond waartegen de liefdesavonturen van Machteld, de dochter van de Vlaamse Robrecht III van B├ęthune, en ridder Adolf van Nieuwlandt worden geschetst. Als gevolg van het raadplegen van een aantal misleidende bronnen verschijnt Robrecht in de roman van Conscience als de redder van het Vlaamse leger op het slagveld, terwijl hij in werkelijkheid in Franse gevangenschap verbleef. Vanwege het pro-Vlaamse sentiment van de roman heeft het boek sterk bijgedragen tot de Vlaamse bewustwording in de negentiende eeuw.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/12/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9788726112535

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De leeuw van Vlaenderen"

De leeuw van Vlaenderen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima