Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De man die zijn vrouw voor een hoed hield

Oliver Sacks
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt Oliver Sacks de verhalen van mensen die lijden aan perceptuele en intellectuele afwijkingen: patiƫnten die hun herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of alledaagse voorwerpen te herkennen, of patiƫnten die te maken hebben met tics en die zonder dat te willen obsceniteiten schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak bizar voorkomen, worden ze door Sacks' respectvolle en sympathieke wijze van vertellen diep menselijk. Aan de hand van fascinerende en vaak ontroerende ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is om te moeten leven met een neurologische afwijking.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/08/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789023495772

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De man die zijn vrouw voor een hoed hield"

De man die zijn vrouw voor een hoed hield
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima