Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De nacht van de vogels

Kate Mosse
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
7,99

Sussex, 1912. Een kustgebied in de ban van storm en springtij, waar bijgeloof nog een grote rol speelt. Constantia ­Gifford is zeventien en woont met haar vader in hun ­vervallen landhuis, tussen de schamele resten van zijn voormalige museum vol opgezette dieren. Zijn ambacht is uit de tijd geraakt en Gifford is een onsympathieke, verbitterde man geworden.

Volgens lokale folklore is één nacht per jaar op het kerkhof te zien wie er zal sterven. Bij de eerste slag van de kerkklok richten alle blikken zich op de kerk. Niemand ziet dat er een stuk steen opgeraapt wordt. Als de laatste slag wegsterft, ligt er een vrouw dood op de grond.

Als Constantia probeert uit te vinden wie de moordenaar is, wordt ze zelf als verdachte aangemerkt. Is ze een slachtoffer van de omstandigheden of zijn er duistere krachten aan het werk? En welk geheim ligt er in het huis verborgen, tussen de stolpen van Giffords werkplaats?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/05/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789402303223

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De nacht van de vogels"

De nacht van de vogels
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima