Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De nieuwe achternaam

Elena Ferrante
pubblicato da Wereldbibliotheek

Prezzo online:
7,99

Deel 2 van de Napolitaanse romans: turbulent en verslavendIn De nieuwe achternaam volgen we het leven van Lila en Elena, twee vriendinnen uit een armoedige wijk in Napels. Lila is op haar zestiende getrouwd, maar krijgt met haar nieuwe achternaam algauw het gevoel dat ze zichzelf kwijtraakt. Haar turbulente huwelijk komt zwaar onder druk te staan. Elena voltooit als voorbeeldige leerling het gymnasium, maar door haar eenvoudige afkomst worstelt ze met haar universitaire ambities. Ze voelt zich in de wijk niet meer thuis, daarbuiten evenmin. De twee vriendinnen verliezen elkaar uit het oog, vinden elkaar terug, blijven zich aan elkaar spiegelen. Ferrante laat zien hoe Lila en Elena, die we zagen opgroeien in De geniale vriendin, deel 1 van de Napolitaanse romans, volwassen worden, beiden op zoek naar een manier om hun lot in eigen hand te nemen.`Een roman als het leven: rijk en vol, afstotend en heerlijk, ongemakkelijk en ontroerend tegelijk.' Opzij`Verslavend echt. *****' De Morgen`Fictie van de hoogste kwaliteit.' The Independent`Ferrantes intense proza hakt erin.' Jeroen Vullings, Vrij Nederland`Meeslepende kroniek van een vriendschap.' Nouveau`Ik kan niet wachten op de volgende twee delen.' Marja Pruis, De Groene Amsterdammer`Een meeslepend en inspirerend portret van vriendschap in al haar facetten.' JAN`Wat een krachtige en betoverende schrijver!' Le Monde`Je kunt haar boeken niet wegleggen, je móét verder.' Margriet`Onweerstaanbare romans.' Trouw

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wereldbibliotheek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/08/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789028441262

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De nieuwe achternaam"

De nieuwe achternaam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima