Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Over het leven van John Knox. De hervormer van Schotland blijkt een man te zijn, die door genade onbuigzaam is wanneer het gaat over de leer der Schrift. Vervolgingen en verdrukkingen zijn, zijn deel. Hij wordt galeislaaf en komt als balling in Engeland terecht. Hij vlucht naar Frankrijk en komt weer in Schotland. Op zijn geheel eigen wijze weet de schrijver zijn lezers op een spannende en boeiende manier kennis bij te brengen van de geschiedenis der kerk. Een boek dat zich vlot laat lezen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/08/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789402900217

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De onbuigzame Schot"

De onbuigzame Schot
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima