Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De oneindige mens

Didier Convard
pubblicato da Glenat

Prezzo online:
4,99

Parijs, 2034. Edwel Conrad krijgt de Nobelprijs suprafysica. Hij heeft de zogenaamde Wet van de Multipliciteit ontdekt. Die toont het bestaan aan van oneindig veel parallelle universums. Met die kennis kan Conrad zelfs doorheen de verschillende dimensies reizen en zo Gods gelijke worden. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, want het lot van de hele wereld is nu verbonden aan dat van Conrad. Als hij sterft, dan verdwijnen alle universums met hem ... Achter de oneindige cijferreeksen schuilt een verhaal vol po√ęzie, drama, avontuur, verraad en manipulaties.

Dettagli

Generi Fumetti » Graphic Novel , Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Glenat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 5420077166341

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "De oneindige mens"

De oneindige mens
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima